Vakıfbank - Vakıfbank Faaliyet Raporları

Genel Müdür Yardımcıları (3) Tanju YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Uluslararası ve Yatırımcı İliŞkileri) (4) Metin Recep ZAFER Genel

Genel Müdür Yardımcıları (3) Tanju YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Uluslararası ve Yatırımcı İliŞkileri) (4) Metin Recep ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Genel Muhasebe ve Mali İŞler-Planlama ve Performans) 1 Mayıs 2000 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Vakıfbank'ta göreve baŞlayan Tanju Yüksel, bankacılık kariyerine Nisan 1984'de İç Denetim Elemanı olarak Citibank NA Ankara Şubesi'nde baŞlamıŞ, çeŞitli operasyon birimlerinde görev yaptıktan sonra, son olarak Citibank NA Türkiye Finansal KuruluŞlar Pazarlama Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmıŞtır. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, İŞletmecilik Bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir. 13 Haziran 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Vakıfbank'a katılan Metin Recep Zafer çeŞitli bankalarda farklı kademelerde görev yapmıŞ, en son T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (III. Bölge BaŞkanlığı), Mali Yönetim Bölüm Müdürlüğü görevinde bulunmuŞtur. Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde doktora yapmıŞtır. İngilizce bilmektedir. (11) Ahmet Atıf MEYDAN Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Hazine ve DıŞ Operasyonlar - Bankacılık Operasyonları - Yalın Bankacılık) (9) Birgül DENLİ Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Hazine) 1986 Ağustos ayında Yapı ve Kredi Bankası'nda iŞ hayatına atılan A. Atıf Meydan, Vakıfbank'ta 1990 yılında MüfettiŞ Yardımcısı olarak göreve baŞlamıŞtır. 2003 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmadan önce Şube Müdürlüğü, Bireysel Bankacılık BaŞkanlığı ve Ticari Bankacılık BaŞkanlığı görevlerinde bulunmuŞtur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir. (8) Aydın DELİKTAŞLI Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Destek Hizmetleri - İnsan Kaynakları) 2003 yılı Kasım ayında Vakıfbank International AG/Viyana'da Muhabir Bankacılık ve Uluslararası Finans Bölümü BaŞkanı olarak Vakıfbank'a katılan Birgül Denli 03.07.2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıŞtır. Yurt dıŞı ve yurt içi birçok banka ve Şirkette çeŞitli kademelerde görev yapmıŞ, en son Vakıfbank International AG/Viyana'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuŞtur. ODTÜ İstatistik Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını London Metropolitan University'de, Finansal Piyasalar ve Türevleri konusunda yapmıŞtır. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir. 1978 yılında stajyer memur olarak Vakıfbank'ta göreve baŞlayan Aydın DeliktaŞlı, 2004 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmadan önce Şube Yönetmeni daha sonra da Bölge Yönetmeni olarak görev yapmıŞtır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Fransızca bilmektedir. (1) Mehmet KürŞad DEMİRKOL Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Bilgi İŞlem Sistemleri) (12) Şahin UĞUR Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Yatırım Bankacılığı ve İŞtirakler) 1984 yılında stajyer kambiyo memuru olarak Vakıfbank'ta göreve baŞlayan Şahin Uğur Bankanın çeŞitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2004 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıŞtır. Erzurum Atatürk Üniversitesi İŞletme Fakültesi "İŞletme Yönetimi Bölümü" mezunudur. İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2007 yılı Temmuz ayında Vakıfbank EBİS BaŞkanı olarak Vakıfbank'a katılan Mehmet KürŞad Demirkol 30 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıŞtır. Yurt dıŞı ve yurt içi birçok banka ve Şirkette çeŞitli kademelerde görev yapmıŞtır. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını Stanford Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünde yapmıŞtır. Yöneylem AraŞtırma bölümünde yan dal olarak doktorası da bulunan Demirkol İngilizce ve Almanca bilmektedir. (7) İhsan ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Kurum MaaŞ Ödemeleri, Kurumsal Merkezler, Nakit Yönetim İŞlemleri, İletiŞim ve Medya İliŞkileri) (5) Feyzi ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Bireysel Krediler - Bireysel Bankacılık - Dağıtım Kanalları - Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı - Bölge Müdürlükleri) 1989 yılında Vakıfbank'a MüfettiŞ Yardımcısı olarak katılan Feyzi Özcan, 2005 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmadan önce Şube Müdürü, TeftiŞ Kurulu BaŞkan Yardımcısı ve Planlama ve İktisadi AraŞtırmalar BaŞkanı olarak görev yapmıŞtır. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İngilizce bilmektedir. 30 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Vakıfbank'a katılan İhsan Çakır, Garanti Bankası A.Ş. ve iŞtiraklerinde çeŞitli kademelerde görev yapmıŞtır. Anadolu Üniversitesi Kütahya İİBF İŞletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını İ.Ü. İŞletme Fakültesinde yapmıŞtır. İngilizce bilmektedir. (6) Doğan PENÇE Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (Ticari Krediler - Takip İŞleri - Hukuk İŞleri- İstihbarat Müdürlükleri) (2) Mehmet CANTEKİN Genel Müdür Yardımcısı Görev Alanı: (TeftiŞ Kurulu, İç Kontrol, Risk Yönetimi) 1991 yılında Vakıfbank'a MüfettiŞ Yardımcısı olarak katılan Doğan Pençe, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmadan önce Şube Yönetmeni, Grup Yönetmeni ve BaŞkanlık görevlerinde bulunmuŞ, en son Ticari Krediler BaŞkanı olarak görev yapmıŞtır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 27 Aralık 2007 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak Vakıfbank'a katılan Mehmet Cantekin, çeŞitli banka ve kamu kurumlarında görev yapmıŞtır. En son BDDK Daire BaŞkanlığı görevinde bulunmuŞtur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Illinois Üniversitesi'nde muhasebe konusunda yapmıŞtır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 47

tasarım ve programlama : hızır seven